ภาษา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงพยาบาล

ที่อยู่ 98 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน กม.46 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  เบอร์โทร : 02-529-4533-41

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.0.I.) 18 ธันวาคม 2556 บางกอกเชน ฮอลปิตอล เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีการปรับเปลี่ยนคือ เปลี่ยนชื่อ โรงพยาบาลจากโรงพยาบาลนวนคร เป็นโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี-อยุธยา ภายใต้ บริษัทนวนครการแพทย์จำกัด โดยทางบริษัทบางกอกเชน ฮอสปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทนวนครการแพทย์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556  ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเชิงโครงสร้างบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล โดยใช้โครงสร้างการบริหารจัดการเป็นแนวทางเดียวกับกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ให้บริการ 24 ชั่วโมง มีอาคารและอปุกรณ์ทางการแพทย์และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคณะแพทย์ที่เชียวชาญทั่วไปและเฉพาะทางหลายสาขาได้แก่ อายุกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม และสาขาเชี่ยวชาญอื่นๆ เช่น ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมระบบประสาท ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบกระดูกและข้อ อายุรกรรมโรคหัวใจ อายุรกรรมโรคไต และ Orthopedics ในกรณีที่เกินศักยภาพ สามารถส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ โรงพยาบาล Supra-contractor

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลในกลุ่ม บางกอกเชน ฮอสปิตอล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ต้นปี 2557 ให้บริการด้านรักษาพยาบาลทั้งในด้านการส่งเสริมคุณภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยให้บริการในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ