ภาษา

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

"บริบท"
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง เปิดให้บริการจริง 135 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปทั้ง อายุกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม และสาขาเชี่ยวชาญอื่นๆ เช่น ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมระบบประสาท ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบกระดูกและข้อ อายุรกรรมโรคหัวใจ อายุรกรรมโรคไต ฯลฯ
"พันธกิจ"
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยให้บริการในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและให้บริการอย่างอบอุ่น ปลอดภัย ห่วงใยสังคม
"วิสัยทัศน์"
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจ จากชุมชนในจังหวัดปทุมธานีและปริมณฑลตอนเหนือ
"ปรัชญา"
อบอุ่น ปลอดภัย ห่วงใยสังคม
"เข็มมุ่ง"
ปี 2559 ความปลอดภัย
ปี 2560 ความพึงพอใจ
ปี 2561 ความไว้วางใจ
"ค่านิยม"
P= Patient ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
A= Attention ใส่ใจเป็นกันเอง
T= Team ทำงานเป็นทีม
I = Improvement การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
E = Expert ความเชี่ยวชาญในงาน
N = No Complication ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
T = Technology เทคโนโลยีที่ทันสมัย