เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

"บริบท"

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง เปิดให้บริการจริง 135 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปทั้ง อายุกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม และสาขาเชี่ยวชาญอื่นๆ เช่น ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมระบบประสาท ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบกระดูกและข้อ อายุรกรรมโรคหัวใจ อายุรกรรมโรคไต ฯลฯ

"พันธกิจ"

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยให้บริการในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและให้บริการอย่างอบอุ่น ปลอดภัย ห่วงใยสังคม

"วิสัยทัศน์"

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจ จากชุมชนในจังหวัดปทุมธานีและปริมณฑลตอนเหนือ

"ปรัชญา"

อบอุ่น ปลอดภัย ห่วงใยสังคม

"เข็มมุ่ง"

ปี 2559 ความปลอดภัย

ปี 2560 ความพึงพอใจ

ปี 2561 ความไว้วางใจ

"ค่านิยม"

P= Patient ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

A= Attention ใส่ใจเป็นกันเอง

T= Team ทำงานเป็นทีม

I = Improvement การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

E = Expert ความเชี่ยวชาญในงาน

N = No Complication ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

T = Technology เทคโนโลยีที่ทันสมัย

"ปรัชญา"

อบอุ่น ปลอดภัย ห่วงใยสังคม

"เข็มมุ่ง"

ปี 2559 ความปลอดภัย

ปี 2560 ความพึงพอใจ

ปี 2561 ความไว้วางใจ

"ค่านิยม"

P= Patient ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

A= Attention ใส่ใจเป็นกันเอง

T= Team ทำงานเป็นทีม

I = Improvement การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

E = Expert ความเชี่ยวชาญในงาน

N = No Complication ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

T = Technology เทคโนโลยีที่ทันสมัย