สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. ดูแลเงินทอนและนำส่งเงินรายได้ครบถ้วนถูกต้อง
3. จัดเตรียมข้อมูลที่ผู้ป่วยต้องการเพิ่มเติม
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัทประกัน หน่วยงานรัฐและเอกชน
คุณสมบัติ : 1. วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงินและสาขาอื่นๆ
2. มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์ มีความละเอียด รอบคอบ
3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานในโรงพยาบาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Office
5. สามารทำงานเป็นกะได้หรืออยู่เวรตามที่หน่วยงานกำหนดได้
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ประวัติผู้สมัคร
รูปภาพ:
100*120px, Max Size 2MB, File Support:(.jpg, .jpeg, .png)
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
เพศ : ชาย หญิง
วันเกิด :
อายุ : *
ศาสนา : *
สัญชาติ : *
น้ำหนัก (กก.) : *
ส่วนสูง (ซม.) : *
หมายเลขประจำตัวประชาชน :
หมายเลขหนังสือเดินทาง :
วันที่ออกบัตร :
วันหมดอายุ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
มือถือ : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
สถานะภาพ :  โสด       สมรส       ม่าย       หย่าร้าง       แยกกันอยู่
ชื่อคู่สมรส :
อายุคู่สมรส :
อาชีพคู่สมรส :
จำนวนบุตร :
งานอดิเรก & กิจกรรมยามว่าง
งานอดิเรก & กิจกรรมยามว่าง :
ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
ปีการศึกษาที่จบ :
เพิ่มรายละเอียด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ในการทำงาน :
ชื่อองค์กร :
ตำแหน่ง :
ระยะเวลาในการทำงาน :
เหตุผลที่ออก :
เพิ่มรายละเอียด
ประวัติการฝึกอบรม
สถาบัน/องค์กร :
หลักสูตร :
ระยะเวลา :
ใบรับรอง/ประกาศนียบัตร :
ปีที่ได้รับ :
เพิ่มรายละเอียด
สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (TOEIC) ถ้ามี
การฟัง :
การอ่าน :
คะแนนรวม :
วันที่สอบ :
บุคคลอ้างอิง
ชื่อ :
องค์กร :
ตำแหน่ง :
ข้อมูลติดต่อ :