ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุน เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

ศูนย์อายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง

รังสีวิทยาทั่วไป

รังสีวิทยาทั่วไป

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจรักษาและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกและข้อจากอุบัติเหตุต่างๆ

ศูนย์สูตินารีเวช

ศูนย์สูตินารีเวช

คลินิคตรวจสุขภาพ

คลินิคตรวจสุขภาพ

วิสัญญี

วิสัญญี

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์กุมารเวชกรรม เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยและรักษาเด็กในแต่ละช่วงอายุ เนื่องจากการดูแลเด็กในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกัน โดยมีการดูแลจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป

เวชปฏิบัติทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญของการดูแล การค้นหาสาเหตุ รักษา โรคทั่วไป และป้องกันโรค ทั้งโรคทั่วไปและโรคที่เกิดจากการทำงาน