ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
98 กม 46 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร : 0-2529-4533 ถึง 41

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) Ward / ICU / LR / ER / OR / Nursery

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (PN) Ward / ICU / LR / ER / OR / Nursery

หน้าที่รับผิดชอบ : • ให้ความช่วยเหลือ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
• จัดเตรียมอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน
• ดูแลสถานที่แวดล้อม ตามมาตรฐานของหน่วยงานและที่โรงพยาบาลกำหนด
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ : • สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
• มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในขั้นพื้นฐานได้ (Word, Excel, Power point)
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 14 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
14
เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. ดูแลเงินทอนและนำส่งเงินรายได้ครบถ้วนถูกต้อง
3. จัดเตรียมข้อมูลที่ผู้ป่วยต้องการเพิ่มเติม
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัทประกัน หน่วยงานรัฐและเอกชน
คุณสมบัติ : 1. วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงินและสาขาอื่นๆ
2. มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์ มีความละเอียด รอบคอบ
3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานในโรงพยาบาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Office
5. สามารทำงานเป็นกะได้หรืออยู่เวรตามที่หน่วยงานกำหนดได้
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
ผู้ช่วยเภสัชกร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.จัดยาและวัสดุการแพทย์ตามใบสั่งยา
2.เบิกจ่ายยา สำรอง ควบคุม Stock ของห้องยา
3.เตรียมความพร้อมของสถานที่ ยา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ
4.คำนวณค่ายาและวัสดุการแพทย์
5.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : 1. เพศ : หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
3. สามารถอ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีพอใช้, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี , มีทักษะการคำนวณ คณิตศาสตร์
4. มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
5. หามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
6
วิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
2.ตารวจสอบและแก้ไขงานระบบไฟฟ้า
3.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากรณ๊ระบบไฟฟ้ามีปัญหา
4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สมาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
3. ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความซื่อสัตย์สุริต/มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีความเป็นผู้นำ
6. มีไหวพริบ/การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี/กล้าตัดสินใจ
7. หากมทีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิชาชีพ (RN) Ward/ICU/LR/ER/OR/Nursery

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (RN) Ward/ICU/LR/ER/OR/Nursery

หน้าที่รับผิดชอบ : • ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพและองค์รวม
• ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจของโรงพยาบาลและพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยรวมทั้งระเบียบวินัยนโยบายและข้อกำหนดของงานพยาบาล
• กำกับดูแลและนิเทศน์ผู้ช่วยพยาบาล (PN) และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ
• บริหารจัดการภาระงาน /บุคคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเหมาะสม
• แก้ไข ปัญหาอุปสรรคในงานและเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรายงาน ให้หัวหน้าหอผู้ป่วย / หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ตรวจการพยาบาลทราบ
คุณสมบัติ : • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และสมาชิกสภาการพยาบาลการอบรมเฉพาะ
• มีประสบการณ์พยาบาลผู้ป่วย
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดได้ และสามารถทำงานเป็นกะได้
• สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 20 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
20
พนักงานเวรเปล

ตำแหน่ง : พนักงานเวรเปล

หน้าที่รับผิดชอบ : • ให้บริการผู้ป่วย เข็นรถนั่งและรถนอนให้ผู้ป่วย
• เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
• ออกหน่วยกู้ชีพนอกสถานที่
คุณสมบัติ : • เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
• รักงานการบริการ
• มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถขึ้นเวรทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
พนักงานเสริฟ์อาหารผู้ป่วย

ตำแหน่ง : พนักงานเสริฟ์อาหารผู้ป่วย

หน้าที่รับผิดชอบ : • ส่งอาหารไปห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาล
• ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มตามความต้องการของลูกค้า
• ให้บริการด้วยความสุภาพและอย่างมืออาชีพตลอดเวลา
• รักษามาตรฐานสุขอนามัยส่วนตัวและภาพลักษณ์อย่างดีเยี่ยมตลอดเวลา
คุณสมบัติ : • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาระดับม.6
• มีใจรักงานบริการ
• สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
นักโภชนาการ

ตำแหน่ง : นักโภชนาการ

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ตรวจสอบ+สั่งรายการอาหาร
2.ดูแลควบคุมการ์ดอาหาร
3.ประเมิน และตรวจสอบความถูกต้อง
4.คีย์คิดค่าอาหารผู้ป่วย
5.รับ Order และ D/C อาหารผู้ป่วย
6.จัดทำบัญชีแยกประเภทผู้ป่วย
7.และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและโภชนาการ หรือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
2.เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
3.มีประสบการณ์ในงานด้า4.มีความความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลานโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถผู้บริหาร

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ขับรถรับ - ส่งผู้บริหาร
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี
2.จบวุฒิปริญญาตรี
3.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
4.มีประสบการณ์ในการขับรถ รู้จักพื้นที่ในกรุงเทพ และปริมณฑล เป็นอย่างดี
5.สามารถทำงานเกินเวลาได้
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ช่างเครื่องมือแพทย์

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ทางแพทย์
2.จัดเก็บประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
3.รายงานสภาพลักษณะหรืออุปกร์ที่ชำรุดหรือความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้อง
4.แก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้กับระบบต่าง ๆ
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องมือแพทย์
4.มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น
5.สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เลขานุการ

ตำแหน่ง : เลขานุการ

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. พิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ
2. ลงประกาศรับสมัครแพทย์
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. จัดทำรายงานการประชุม
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านงานเลขาอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
3. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
4. สามารถทำงานเกินเวลาทำงานปกติได้
5. มีประสบการณ์ในการเป็นเลขาในหน่วยงานโรงพยาบาลมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2