ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กรกฎ นามเสนาะ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม, ศูนย์สูตินารีเวช, จักษุวิทยา
ความชำนาญ : สูตินรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.00-17.00 สูตินรีเวชกรรม
อังคาร 07.00-17.00 สูตินรีเวชกรรม
พุธ 07.00-17.00 สูตินรีเวชกรรม
พฤหัสบดี 10.00-17.00 สูตินรีเวชกรรม
เสาร์ - -
อาทิตย์ 17.00-07.00 สูตินรีเวชกรรม

 

นายแพทย์ชรินชาติ เทียมฉัตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี 17.00-07.00 เวชปฎิบัติทั่วไป
ศุกร์ - -
เสาร์ - -
อาทิตย์ - -

 

นายแพทย์ณัชพล วงศ์กาญจนา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 

 

แพทย์หญิงทิพยธารา ธาราทิพย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 0900 -17.00 รังสีวินิจฉัย

 

นายแพทย์ธนาชัย ทองตันวรภัทร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : ออร์โธปิดิกส์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร 17.00 - 20.00 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

แพทย์หญิงนภธร มหามิตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี 17.00. - 20.00 อายุรศาสตร์โรคไต
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์นันทศักดิ์ จรุงพรสวัสดิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.00-17.00 เวชปฏิบัติทั่วไป
อังคาร 07.00-17.00 เวชปฏิบัติทั่วไป
พุธ 07.00-17.00 เวชปฏิบัติทั่วไป
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -
อาทิตย์ - -

 

แพทย์หญิงนิชรัตน์ อาลัยผล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 9.00-1700 รังสีวิทยาทั่วไป
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ปกรณ์ มีพาณิชย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 16.00 - 20.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ปฐวี ราชูพิมล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช  ปทุมธานี
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช  ปทุมธานี
พุธ 08.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช   ปทุมธานี
พฤหัสบดี 07.00-16.00 โรงพยาบาลการุญเวช  ปทุมธานี
ศุกร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช  ปทุมธานี
เสาร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช   ปทุมธานี

 

นายแพทย์ประจวบ เจนศาสดา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 8.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
อังคาร 8.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พุธ 7.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พฤหัสบดี 8.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
ศุกร์ 8.00-16.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
เสาร์    

 

นายแพทย์ประจักษุ สุภินี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

นายแพทย์ภักดิ์สม ราชูภิมล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : X-Ray
ความชำนาญพิเศษ : x-Ray
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 20.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
อังคาร 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พุธ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
ศุกร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
เสาร์    

 

ผศ.นายแพทย์วิชิต สุธรรมารักษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่

จันทร์

- โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
อังคาร - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
พุธ 17.00-07.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
พฤหัสบดี - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
ศุกร์ 17.00-07.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
เสาร์ - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
อาทิตย์ 17.00-08.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

 

นายแพทย์วิเชียร รัตนโชติรัตนา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : ศัลยทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 07.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
อังคาร 07.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พุธ 07.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พฤหัสบดี 07.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
ศุกร์ 07.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
เสาร์    

 

แพทย์หญิงศรีตุลย์ บัณฑิตย์อาภรณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : จักษุวิทยา
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
อังคาร   โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
พุธ - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
พฤหัสบดี - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
ศุกร์ - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
เสาร์ 17.00-20.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
อาทิตย์ - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

 

แพทย์หญิงศิริเกศ อัมหิรัญ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชกรรม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
อังคาร 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พุธ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
ศุกร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
เสาร์    

 

แพทย์หญิงสมศรี อัศวินพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ - โรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-12.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์สิทธิคมน์ สัตยารักษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูตินารีเวช
ความชำนาญ : สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
อังคาร 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พุธ 08.00 - 20.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
ศุกร์ 08.00 -17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
เสาร์    

 

นายแพทย์สุพจน์ กุศลบุญสนอง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 07.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
อังคาร 07.00 - 17.00 รงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
พุธ 07.00 - 17.00 รงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
พฤหัสบดี 07.00 - 17.00 รงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
ศุกร์ 07.00 - 17.00 รงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
เสาร์