ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงกนกพร สรรพวิทยากูล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 16.00-20.00 น  แผนกอายุกรรมต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ธีรพงศ์ เลิศอนันต์ตระกูล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
อังคาร 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
พุธ 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์ 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงนันทนิจ ภู่อนุสาสน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
อังคาร 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
พุธ 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์ 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงภรณ์ทิพย์ โกลิยวงศ์สกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สาขาประสาทวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00 - 18.00 น.    แผนกอายุรกรรมทั่วไป
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์     

 

 

นายแพทย์อภิชาต สุดาทิศ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
อังคาร 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
พุธ 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์ 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
เสาร์ - -