ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงชิดชนก ศรีเสริมโภค

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 8.30 -15.30  แผนกกุมารเวช
อังคาร 8.30 -15.30 แผนกกุมารเวช
พุธ -  
พฤหัสบดี 8.30 -15.30 แผนกกุมารเวช
ศุกร์ 8.30 -15.30 แผนกกุมารเวช
เสาร์ 8.30 -15.30 แผนกกุมาเวช