ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงทิพยธารา ธาราทิพย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 0900 -17.00 รังสีวินิจฉัย

 

แพทย์หญิงนิชรัตน์ อาลัยผล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 9.00-1700 รังสีวิทยาทั่วไป
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ปกรณ์ มีพาณิชย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 16.00 - 20.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงอาภาภรณ์ สุทธิมนัส

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช   ปทุมธานี
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์