ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงกนกพร สรรพวิทยากูล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 16.00-20.00 น  แผนกอายุกรรมต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์กรกฎ นามเสนาะ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูตินารีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ตารางเวลาออกตรวจ
วัน เวลา ศูนย์การแพทย์
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 17.00-20.00 สูตินรีเวชกรรม
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ 17.00-20.00 สูตินรีเวชกรรม
เสาร์ 13.00-20.00 สูตินรีเวชกรรม
 

 

นายแพทย์กังวาลนันต์ ฤทธิธนานันท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูตินารีเวช
ความชำนาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 08.00 - 12.00  แผนกสูตินรีเวช

 

นายแพทย์จิรศักดิ์ เปลี่ยนศิริชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00   แผนกศัลยกรรมทั่วไป
อังคาร 08.00-20.00    แผนกศัลยกรรมทั่วไป
พุธ 08.00-17.00   แผนกศัลยกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี 08.00-20.00   แผนกศัลยกรรมทั่วไป
ศุกร์ 08.00-17.00   แผนกศัลยกรรมทั่วไป
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงชิดชนก ศรีเสริมโภค

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 8.30 -15.30  แผนกกุมารเวช
อังคาร 8.30 -15.30 แผนกกุมารเวช
พุธ -  
พฤหัสบดี 8.30 -15.30 แผนกกุมารเวช
ศุกร์ 8.30 -15.30 แผนกกุมารเวช
เสาร์ 8.30 -15.30 แผนกกุมาเวช

 

ทันตแพทย์หญิงฑิติพร พงษ์ศรีทอง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00 หรือ โดยการนัด แผนกทันตกรรม
อังคาร 08.00-17.00 หรือ โดยการนัด แผนกทันตกรรม
พุธ 08.00-17.00 หรือ โดยการนัด แผนกทันตกรรม
พฤหัสบดี 08.00-17.00 หรือ โดยการนัด แผนกทันตกรรม
ศุกร์ 08.00-17.00 หรือ โดยการนัด แผนกทันตกรรม
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ณัฐพงศ์ ธนกัลยารัตน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์  สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน  13.00-16.00 น.   แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 

แพทย์หญิงดาราวรรณ จงใจวาณิชย์กิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์หัวใจ อนุสาขา การปฎิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 9.30-12.30 แผนกอายุรกรรมหัวใจ 
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

นายแพทย์ธวัชชัย นามวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-12.00 น. หรือ โดยการนัด แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ 
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

นายแพทย์ธีรพงศ์ เลิศอนันต์ตระกูล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
อังคาร 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
พุธ 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์ 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
เสาร์ - -

 

ศ.นพ.นพดล วิฑิตสุวรรณกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวิทยา
ความชำนาญ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ประกาศนียบัตรรังสีร่วมรักษา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 17.00-20.00 แผนกรังสี
จันทร์ - -
อังคาร 17.00-20.00 แผนกรังสี
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ 17.00-20.00 แผนกรังสี
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงนันทนิจ ภู่อนุสาสน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
อังคาร 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
พุธ 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์ 08.00-17.00 แผนกอายุรกรรมทั่วไป
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงปุญชรัสมิ์ สุนทรวิจารณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญ : หู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

แพทย์หญิงพียดา ปาร์ค

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวิทยา
ความชำนาญ : รังสีวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 8.00-17.00, 17-20 แผนกรังสี
อังคาร 8.00-17.00 แผนกรังสี
พุธ 8.00-17.00 แผนกรังสี
พฤหัสบดี 8.00-17.00 แผนกรังสี
ศุกร์ - -
เสาร์ 9.00-20.00 (เสาร์ที่ 2 และ 3 ของเดือน) แผนกรังสี 

 

แพทย์หญิงภรณ์ทิพย์ โกลิยวงศ์สกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สาขาประสาทวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00 - 18.00 น.    แผนกอายุรกรรมทั่วไป
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์     

 

 

แพทย์หญิงภัทรา เรือนงาม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกโรคผิวหนัง
ความชำนาญ : ตจวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00 - 13.00 น. แผนกโรคผิวหนัง 
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

นายแแพทย์ภาณุวัฒน์ หมดมลทิล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 17.00-20.00 น. ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

ทันตแพทย์หญิงร่มฉัตร กัลยพฤกษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 9.00-18.00 หรือ โดยการนัด แผนกทันตกรรม
จันทร์ 9.00-18.00 หรือ โดยการนัด แผนกทันตกรรม
อังคาร 9.00-18.00 หรือ โดยการนัด  แผนกทันตกรรม
พุธ 9.00-18.00 หรือ โดยการนัด แผนกทันตกรรม
พฤหัสบดี 9.00-18.00 หรือ โดยการนัด แผนกทันตกรรม
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์วรวัธ บุญญาจันทร์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูตินารีเวช
ความชำนาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13.00-17.00 น. แผนกสูตินรีเวชกรรม 
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงวิภารัตน์ เพ็งเดือน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  -  -
จันทร์  9.00 - 18.00 แผนกทันตกรรม
อังคาร  9.00 - 18.00 แผนกทันตกรรม
พุธ  9.00 - 18.00 แผนกทันตกรรม
พฤหัสบดี  9.00 - 18.00 แผนกทันตกรรม
ศุกร์  9.00 - 18.00 แผนกทันตกรรม
เสาร์  -  -