ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักเตียงรวม


คุณลักษณะห้อง

ห้องพักผู้ป่วยเตียงรวม 4 เตียง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

อาหาร

-บริการอาหารสำหรับคนไข้
-อาหารธรรมดา
-อาหารพิเศษ+อาหารเฉพาะโรค
-อาหารทางสายยาง
-แยกภาชนะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักผู้ป่วยเตียงรวม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก