ศูนย์บริการทางการแพทย์

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

จักษุวิทยา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

จักษุวิทยา

สถานที่ & ติดต่อ

จักษุวิทยา

คณะแพทย์จักษุวิทยา

แพทย์หญิงศรีตุลย์ บัณฑิตย์อาภรณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : จักษุวิทยา
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ - โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
อังคาร 20.00-07.00 (เวรใน) โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
พุธ - โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 17.00-20.00 (ออกตรวจคลินิกนอกเวลา) โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 20.00-07.00 (เวรใน) โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
เสาร์ - โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
อาทิตย์ 20.00-07.00  (เวรใน) โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์