เกี่ยวกับเรา

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ได้รับการรับรองจากบริษัท URS ในด้านมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2543 ถึงปัจจุบัน

                มีผลการตรวจประเมินงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการจาก สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ในระดับดีมาก ปี 2549 ได้คะแนนรวมดี, ปี 2550 ได้คะแนนรวมดี และ ปี 2551 ได้คะแนนรวมดี  (ระดับคะแนนรวม 6-10=ดี, 4-5=พอใช้, 0-3=ต้องปรับปรุง) โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3ได้คะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า8 เป็นเวลา 3ปีซ้อน

                มีผลการตรวจประเมินสถานพยาบาล จาก สำนักงานประกันสังคม ในระดับดี

ปี 2549 ได้ 82.56 %  , ปี 2550 ได้ 91.56 % และ ปี 2551 ได้ 86.30  % ปี 2552 ได้  95.20 %