เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

(1) พันธกิจ

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3 มุ่งมั่น

1.ให้บริการด้านสุขภาพ ในระดับปฐมภูมิและ ทุติยภูมิ อย่างมีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ

2.พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

3. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 

(2) วิสัยทัศน์

 

มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม

(3) ปรัชญา

 ให้บริการโดยเคารพถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

 

(4) สโลแกน

    “ดูแลใกล้ชิด สนิทเหมือนญาติ”